РУС  ENG    
         Наш адрес:

г.Киев, ул. В. Васильковская, 64
(бывшая ул. Красноармейская)
тел. (044) 201-63-92,
201-63-94,
201-63-95.

e-mail:office@tekt.com

 
Главная

    Уведомление


Повідомлення

про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового венчурного інвестиційного фонду «Пул» недиверсифікованого виду закритого типу.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «ТЕКТ»(далі – ТОВ «КУА «ТЕКТ» діє від власного імені та в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду «Пул» недиверсифікованого виду закритого типу (далі – «Фонд»), в особі директора ТОВ «КУА «ТЕКТ» Дейнеги О.С., яка діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 17 грудня 2014 року Загальними зборами учасників товариства (далі – «Збори») було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом власних інвестиційних сертифікатів у учасника Фонду, які повідомлять про бажання продати інвестиційні сертифікати Фонду (далі – «сертифікати») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп сертифікатів здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ТОВ «КУА «ТЕКТ».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «ТЕКТ», та учасників Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи учасника Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на 17 грудня 2014 року були учасниками Фонду, укласти договір про викуп інвестиційних сертифікаті (далі – «Договір»). При цьому кількість сертифікатів, які учасник Фонду має право пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості сертифікатів, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду –17 грудня 2014 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх учасників Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «ТЕКТ», та учасників Фонду з приводу викупу сертифікатів та розрахунків за викуплені сертифікати:

1. Учасник Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ТОВ «КУА «ТЕКТ», заявки на викуп сертифікатів (далі – «Заявка»);

1.2. подання ТОВ «КУА «ТЕКТ» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ТОВ «КУА «ТЕКТ» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та учасником Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та чинним законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі сертифікатів Фонду.

2. Для здійснення викупу належних учаснику Фонду сертифікатів та одержання розрахунку, учасник Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ТОВ «КУА «ТЕКТ» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою);

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для учасників Фонду-нерезидентів);

- паспорт учасника Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

- довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

2.1.2. для юридичних осіб:

- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника учасника Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника, а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників сертифікатів - нерезидентів);

- паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ ТОВ «КУА «ТЕКТ» заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис учасника Фонду (уповноваженої особи учасника) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ТОВ «КУА «ТЕКТ». Документи іноземного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чином перекладені на українську, засвідчені та легалізовані. Від імені учасників – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи.

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від учасників Фонду здійснюється по 18 березня 2015 року включно. При цьому:

- у випадку, коли учасник Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ТОВ 2КУА «ТЕКТ» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 1000 до 1700 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 64;

- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 13 березня 2015 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ТОВ «КУА «ТЕКТ» від органів поштового зв’язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ТОВ «КУА «ТЕКТ» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 13 березня 2015 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання учасником Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, учаснику Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її отримання (при отриманні документів від учасника Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається учаснику Фонду листом).

3. Договір вважається укладеним з дати отримання ТОВ «КУА «ТЕКТ» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) учасником Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому сертифікатів, встановленого рішенням Зборів.

5. Учасник Фонду, що пред’явив до викупу сертифікати в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду сертифікатів не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 18 травня 2015 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання з передачі сертифікатів, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якої відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду сертифікати, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на сертифікати, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування сертифікатів на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

6. Оплата переданих згідно Договору сертифікатів буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 17 грудня 2014 року, а саме – 22 518,94 грн. (двадцять дві тисячі п’ятсот вісімнадцять гривень дев’яносто чотири копійки).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором сертифікати здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок учасника Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем сертифікати здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по сертифікатах згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ТОВ «КУА «ТЕКТ» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ТОВ «КУА «ТЕКТ» комерційному банку.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно цього Повідомлення сертифікати, становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість сертифікатів, що передаються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Договору.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за продані сертифікати Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Продавець крім документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов’язаний подати завірені належним чином копії документів, що підтверджують витрати на придбання сертифікатів, що пред’являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором сертифікати будуть здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з усіма Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 18 травня 2015 року.

7. Продавці мають право конвертувати сертифікати в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ТОВ «КУА «ТЕКТ», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1796/24328.

8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків щодо оплати сертифікатів Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення, Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до чинного законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.

9. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

10. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 18 травня 2015 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов’язків, передбачених Договором.

11. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

12. Реквізити Фонду:

Найменування – ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ПУЛ” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

№ рахунку у цінних паперах – 10024-UA70008425;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ».

 

 

Директор ТОВ «КУА «ТЕКТ»                                                              О.С. Дейнега

 

© 2000 - 2007 ТЕКТ. Все права защищены.